Efter nio år är Tyskland åter det land som producerar mest humle i världen. Detta trots att det sker förändringar bland humlesorterna och att odlingsarealen minskar något.

Den globala humlemarknaden har för närvarande höga lagernivåer, vilket leder till lägre priser och minskade odlingsarealer. Enligt det tyska humleodlarförbundet – Verband Deutscher Hopfenplanzer – kommer världens sammanlagda odlingsyta i år minska med 4 800 hektar jämfört med 2023 och uppgå till 55 000 hektar. Minskningen är störst i USA, som de senaste nio åren varit världens främsta humleproducent, där man går från 22 500 hektar till 17 850 hektar. I Tyskland blir minskningen mindre och uppgår bara till 340 hektar, vilket gör att den totala odlingsarealen i landet uppgår till 20 300 hektar. Det innebär att Tyskland återtar förstaplatsen som världens största humleproducent, skriver Inside Beer.

Efter nio år är Tyskland åter världens största humleproducerande land (foto: landpixel.de).

Under senare år har den tyska humleproduktionen gått från en övervikt av aromhumle till att mer inriktas mot bitterhumle. Den för Tyskland exklusiva sorten Herkules står för den största delen med en odlingsareal på 7 900 hektar, vilket motsvarar 39 procent av landets totala odlingsyta för humle. Den nya bitterhumlen Titan har också ökat kraftigt och går från 100 hektar till drygt 300 hektar 2024. Det innebär att bitterhumle nu står för 53 procent av den tyska humleproduktionen. Åt motsatt håll går det för de traditionella humlesorterna Perle och Hallertauer Tradition, där den förra minskar med 375 hektar till 2 860 hektar. För den senare uppgår den totala arealen till 2 460 hektar 2024, vilket är en minskning med 240 hektar.